Zorgbrug

ZorgBrug levert gespecialiseerde verpleegkundige zorg van hoge kwaliteit en beoogd de brug te slaan tussen het ziekenhuis en de thuiszorg en tussen medisch specialisten en huisartsen. Hiermee wordt bedoeld dat ZorgBrug voor de cliënt en/of zorgverlener in kwestie, rondom een specifieke hulp- of opleidingsvraag, het integrale antwoord biedt.

ZorgBrug coördineert alle zorg die op dat moment nodig is ten behoeve van die hulp- en of opleidingsvraag. ZorgBrug lever dit daar waar gewenst. De gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zetten hun brede kennis en expertise in rondom chronische aandoeningen, transfer van zorg, thuiszorgtechnologie en scholing en deskundigheidsbevordering.

Omdat de website van ZorgBrug niet meer aansluit bij de gekozen koers van ZorgBrug zijn er een aantal organisaties gevraagd een voorstel tot vernieuwing te doen. Na een selectieproces heeft Zorgbrug Involvit gevraagd de website voor haar te vernieuwen. De website moet meer ‘wervend’ worden, meer interactie faciliteren en er mag meer aandacht voor het scholingsaanbod komen.

Janet van Dordrecht, directeur ZorgBrug: “het is goed te ervaren dat door gebruik te maken van een ieders expertise er grote stappen gemaakt kunnen worden richting het resultaat: een nieuwe website!”

Deel bericht

Contactgegevens

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
T: +31(0) 15 268 268 7
E: info@involvit.nl

Nieuwsbrief ontvangen